Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Dzierżawa 2013

Zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Otmuchowa z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Otmuchów, położonej w Otmuchowie przy ul. 1 Maja - z przeznaczeniem pod zaplecze budowy oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 19/2013

Burmistrza Otmuchowa

z dnia  15 lutego 2013 roku

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Otmuchów, położonej w  Otmuchowie  przy ul. 1 Maja   - z przeznaczeniem pod zaplecze budowy oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność gminy  Otmuchów, położoną w Otmuchowie przy ul.1 Maja - z przeznaczeniem pod zaplecze budowy.

§2

Podać do publicznej wiadomości:

       wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  Otmuchów  przy ul. Zamkowa 6,

       informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Otmuchowie , a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego .

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 19/2013

Burmistrza  Otmuchowa

z dnia 15 lutego 2013roku

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY OTMUCHÓW,

 PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ - Z PRZEZNACZENIEM POD ZAPLECZE BUDOWY.

Burmistrz  Otmuchowa  przeznacza do oddania w dzierżawę, na czas oznaczony do

 31 .08.2015 roku z przeznaczeniem pod zaplecze budowy, n/w nieruchomość:

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntu będącego przedmiotem dzierżawy

1256/10  km. - 4000 m2

obręb Otmuchów

Położenie nieruchomości -  Gmina Otmuchów, obręb Otmuchów, km.1 3 - ul. 1 Maja

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej - dla przedmiotowej nieruchomości - przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Nysie - prowadzona jest księga wieczysta Nr  KW OP1N/00045576/9, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Otmuchów.

Opis nieruchomości - przedmiotem dzierżawy jest grunt o pow. 4000 m2 stanowiący część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1256/10, położonej w Otmuchowie przy ul. 1 Maja . Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod zaplecze budowy jest niezagospodarowana, stanowi pas gruntu przylegający do wydzielonych w tym rejonie działek budowlanych.

Przeznaczenie nieruchomości - nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy  jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchów . Przeznaczona jest pod zieleń parkową (oznaczoną na rysunku planu symbolem 65P) ,a częściowo pod infrastrukturę techniczną- energetyka( stacje transformatorowe  oznaczone na rysunku planu symbolem 62E)

Sposób zagospodarowania nieruchomości - zaplecze budowy.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy - zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2013  Burmistrza

Otmuchowa  z dnia  12 lutego 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia  nr 130/10  Burmistrza Otmuchowa z dnia 27 września 2010 roku w sprawie  ustalenia stawek czynszu za dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Otmuchów –stawka czynszu za grunt przeznaczony pod zaplecze budowy  ustalona została w wysokości 0,25 zł/m2 netto w stosunku miesięcznym.

Do kwoty czynszu dolicza się podatek od towarów i usług VAT według obowiązującej stawki.

Czynsz za dzierżawę gruntu o pow. 4000 m2 wynosi:  1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc  złotych00/100) netto w stosunku miesięcznym + podatek od towarów i usług VAT według obowiązującej stawki.

Termin wnoszenia opłat (czynszu dzierżawnego) - do 10-go dnia miesiąca, po okresie trzymiesięcznym , którego dotyczył  bez osobnego wezwania w kasie Urzędu  Miejskiego w Otmuchowie  lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Zasady aktualizacji opłat (zmiana czynszu) - nie częściej niż 1 raz w roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza  Otmuchowa oraz aneksu do umowy.

Czas dzierżawy -  do 31 sierpnia 2015 roku.

 

Liczba odsłon: 865

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379743