Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Sprzedaż 2012

Liczba odsłon: 76863
BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a II publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność, z zasobu Gminy Otmuchów niezabudowanej działki nr 119/6 , obszaru 0,1595 ha położonej w miejscowości Kałków gm. Otmuchów .

                                                                                                                              Załącznik nr 10   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr 145 / 2012  z dnia  27 listopada  2012  r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia 27 listopada  2012 r.

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 – ze zm.)  

o g ł a s z a  II  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność, z  zasobu  Gminy Otmuchów  niezabudowanej działki nr 119/6 , obszaru   0,1595 ha położonej

w miejscowości  Kałków gm. Otmuchów .

 

1.Opis nieruchomości:  działka  niezabudowana, obszaru 0, 1595 ha oznaczona w ewidencji gruntów

   nr  119/6, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta Kw  

   nr : 32627 w stanie  wolnym od   obciążeń. Nieruchomość  o kształcie regularnym,

   korzystnym dla zabudowy, zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze mieszkalnym.

   Położenie jest  odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z ustaleniami zawartymi w decyzji nr 61/10 

   o warunkach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

 

    Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa zatwierdzony Uchwałą Nr 

   XXXV/2/268/94 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 1994 r.( Dz. Urz. Woj.  Op. Nr 21, poz. 182)  

   z dniem 31 grudnia 2003 r. utracił moc. Na rzecz Gminy Otmuchów wydana została decyzja Nr  61/10 o

   warunkach zabudowy  dla  inwestycji  polegającej na budowie na działce nr  119/6 w   Kałkowie,  budynku

   mieszkalnego jednorodzinnego z garażem  oraz   infrastrukturą techniczną.

 

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 39 000,00 zł ,słownie ( trzydzieści dziewięć   tysięcy)

      i   jest  ceną netto,  płatną jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego. Do ceny uzyskanej

      w  przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  15 stycznia 2013 r.  o godzinie 11 00

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości   3 900 ,00 zł

   (słownie: trzy  tysiące dziewięćset 00/100) w terminie do dnia  10 stycznia 2013 roku na

     konto Gminy  Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez B.S. w

     Otmuchowie  nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy  Otmuchów. Dowód wpłaty

    należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  

    11 stycznia  2013 r. do godziny 15 00 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako niewpłacone

    wadium. Przystępując do przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać: dokument  tożsamości, a osoby

    prawne aktualny wpis do rejestru, oraz stosowne pełnomocnictwo uprawniające do udziału w przetargu, kopia

    dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym  w ogłoszeniu oraz złożenia .Osoba przystępująca do

    przetargu wyraża tym samym zgodę na jego  warunki. Wadium wniesione, przez uczestnika przetargu, który

    je wygrał zalicza się na poczet ceny  nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium

    zostanie  wypłacone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, po pisemnej dyspozycji uczestnika przetargu.

   6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował   

    conajmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej. W przetargu mogą brać udział osoby

    fizyczne i prawne, osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach

    określonych w ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U z

    2004 r.  Nr 167, poz. 1758 za zm. ).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchow.probip.pl oraz lokalnej prasie.

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-12-07
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-07 13:03:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379657