Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Sprzedaż 2012

Liczba odsłon: 76957
I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z zasobu Gminy Otmuchów budynku magazynowo- garażowego o powierzchni użytkowej 116,43m 2 oraz prawem własności działki nr 270/2, obszaru 0,0321 ha położonej w Otmuchowie przy ulicy Sienkiewicza.

Załącznik nr 4    do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
 Nr  4 / 2012  z dnia  10 stycznia  2012 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA
   z dnia  10 stycznia   2012 r.
BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr  102, poz. 651 – ze. zm.)   

o g ł a s z a  I  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z  zasobu  Gminy Otmuchów budynku magazynowo- garażowego o powierzchni użytkowej 116,43m 2  oraz prawem własności  działki nr 270/2, obszaru   0,0321 ha  położonej w Otmuchowie przy ulicy  Sienkiewicza.  

1.Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana jest budynkiem magazynowo- garażowym o pow. uż.  116,43  m2 składającego się z jednego pomieszczenia. Nieruchomość posiada   dostęp do drogi publicznej  .
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obejmuje prawo własności działki nr  270/2, obszaru 0,0321 ha  oraz  budynku posadowionego na tej działce.  Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  księga wieczysta   Kw  nr  45593 w stanie wolnym od obciążeń.    

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
   Działka nr 270/2- obręb Otmuchów,   zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o
    przewadze funkcji mieszkalnej.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 85 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy)  i  
    jest ceną netto,  płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.

4. Termin przetargu:
     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  
     pokój nr 9 w dniu  21 lutego  2012 r.  o godzinie 11 50.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:
    W  przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą  wadium w wysokości   
     8 500 ,00  zł  (słownie: osiem tysięcy  pięćset)    w terminie do dnia  17 lutego 2012 roku
      na konto  Gminy Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez Bank
      Spółdzielczy  w Otmuchowie  nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Otmuchów. Dowód wpłaty
    należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej  lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  20
    lutego  2012 r do godziny 1500 . Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się
    jako nie wpłacone wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg
    wygra od  zawarcia umowy notarialnej.
    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował co
    najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
    i  prawne , osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach
    określonych w ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( Dz. U z
    2004 r.  Nr 167, poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.um.otmuchow.samorzady.pl oraz lokalnej prasie.

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-18 07:54:34
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379707