Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Sprzedaż 2012

Liczba odsłon: 76969
I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z zasobu Gminy Otmuchów lokalu mieszkalnego –o powierzchni 45,30m 2 wraz z udziałem 1048/10 000 we współwłasności budynku mieszkalnego oraz prawem użytkowania wieczystego 1048/10 000 części w działce nr 827/1, obszaru 0,0224 ha położonej w Otmuchowie przy ulicy Mickiewicza nr 11

Załącznik nr 1    do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
 Nr  4  / 2012  z dnia  10 stycznia   2012 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA
   z dnia  10 stycznia  2012 r.
BURMISTRZ OTMUCHOWA
działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr  102, poz. 651 – ze. zm.)   

o g ł a s z a  I  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z  zasobu  Gminy Otmuchów lokalu mieszkalnego –o powierzchni  45,30m 2  wraz z udziałem  1048/10 000  
we współwłasności budynku mieszkalnego    oraz prawem  użytkowania wieczystego 1048/10 000 części w działce nr 827/1, obszaru   0,0224 ha  położonej w Otmuchowie przy ulicy  Mickiewicza nr 11
1.Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno- użytkowym  o nr 11    o pow. uż.  391,90  m2.  mieszczącym dziewięć    lokali mieszkalnych i jeden lokal użytkowy. Nieruchomość posiada   dostęp do drogi publicznej  .
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obejmuje   udział 1048/10 000 w prawie użytkowania wieczystego  działki nr   827/1, obszaru 0,0224 ha  oraz częściach wspólnych budynku posadowionego na tej działce jak i lokal mieszkalny  nr 1 o łącznej powierzchni  użytkowej 45,30 m 2 , położony na parterze składający się z pokoju, kuchni  oraz pomieszczeń przynależnych: wc o pow.. uż. = 1,20m2 –zlokalizowane na korytarzu  oraz  piwnicy mieszczącej  się w budynku o łącznej  pow.  3,30 m 2 .
 Będący przedmiotem przetargu lokal jest  samodzielnym lokalem i może stanowić odrębną nieruchomość- własność.  Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  księga wieczysta   Kw  nr  52201 w stanie wolnym od obciążeń.    
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
   Działka nr 827/1- obręb Otmuchów,   zlokalizowana jest w obszarze terenów skoncentrowanej
   zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt  pięć tysięcy)  i  
    jest ceną netto,  płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego wraz z I opłatą za   
    użytkowanie wieczyste udziału 827/1/10 000 w działce nr  827/1 poł. w Otmuchowie wynoszącą
    25 %  wartości co stanowi kwotę netto 500,00 zł  Nadto nabywca zobowiązany będzie do
    uiszczania opłaty rocznej w wysokości od 1 % do 3 % wartości udziału w gruncie, płatnej przez  
    cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Aktualizacja opłaty nie
    częściej niż raz na trzy  lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
4. Termin przetargu:
     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  
     pokój nr 9 w dniu  21 lutego    2012 r.  o godzinie 11 00.
5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:
    W  przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą  wadium w wysokości   
     6 500 ,00  zł  (słownie: sześć tysięcy pięćset )    w terminie do dnia  17 lutego   2012 roku
      na konto  Gminy Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez Bank
      Spółdzielczy  w Otmuchowie  nr  37887200030000026020000040.
    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Otmuchów. Dowód wpłaty
    należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej  lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  20
    lutego  2012r do godziny 1500 . Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się
    jako nie wpłacone wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg
    wygra od  zawarcia umowy notarialnej.
    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował co
    najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
    i  prawne , osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach
    określonych w ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( Dz. U z
    2004 r.  Nr 167, poz. 1758).
6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.
Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.um.otmuchow.samorzady.pl oraz lokalnej prasie.

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-18 07:47:12
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379715