Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Sprzedaż 2012

Liczba odsłon: 76961
publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność, z zasobu Gminy Otmuchów niezabudowanej działki nr 148/5 , obszaru 0,2207 ha położonej w miejscowości Śliwice gm. Otmuchów .

Załącznik nr 8  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
 Nr  4/2012   z dnia 10 stycznia  2012 r.
OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA
   z dnia  10 stycznia 2012 r.
BURMISTRZ OTMUCHOWA
działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 – ze zm.)   
o g ł a s z a   publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność, z  zasobu  Gminy Otmuchów  niezabudowanej działki nr 148/5 , obszaru   0,2207 ha położonej
w miejscowości  Śliwice  gm. Otmuchów .
1.Opis nieruchomości:  działka  niezabudowana, obszaru 0, 2207 ha oznaczona w ewidencji gruntów
   nr  148/5, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta Kw   
   nr  33112 w stanie  wolnym od   obciążeń. Nieruchomość  o kształcie regularnym, korzystnym dla
   zabudowy, zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze mieszkalnym. Położenie jest
   odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z zapisem w studium uwarunkowań.
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
    Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa zatwierdzony  Uchwałą Nr  
   XXXV/2/268/94 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 1994 r.  ( Dz. Urz. Woj.  Op. Nr 21, poz. 182)   
   z dniem 31 grudnia 2003 r. utracił moc. Na rzecz Gminy Otmuchów wydana została decyzja o warunkach
   zabudowy  dla inwestycji    polegającej na budowie na działce nr  148/5  w   Śliwicach,  budynku  
   mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczna tj.  z szambem wybieralnym  (alternatywnie  
   przydomowa oczyszczalnia ścieków)  z przyłączem kanalizacji sanitarnej.,  przyłączem wodociągowym
   elektroenergetycznym.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 45. 000,00 zł ,słownie ( czterdzieści pięć  tysięcy)
      i   jest  ceną netto,  płatną jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego. Do ceny uzyskanej
      w  przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
4. Termin przetargu:
     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  
     pokój nr 9 w dniu 21 lutego 2012 r.  o godzinie 13 15
5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:
    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości   4.500 ,00  PLN
   (słownie: cztery tysiące pięćset)  w terminie do dnia  17 lutego  2012 roku na konto Gminy
    Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez B.S. w Otmuchowie
    nr  37887200030000026020000040.
    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Otmuchów. Dowód wpłaty
    należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej  lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  
   20 lutego  2012 r do godziny 15 00 . Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje
    się jako nie wpłacone wadium. Przystępując do przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać : dokument
    tożsamości, a osoby prawne aktualny wpis do rejestru, oraz stosowne pełnomocnictwo uprawniające do
    udziału w przetargu, kopia dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym  w ogłoszeniu oraz złożenia
        Osoba przystępująca do przetargu wyraża tym samym zgodę na jego  warunki. Wadium wniesione, przez
    uczestnika przetargu, który je wygrał zalicza się na poczet ceny  nabycia nieruchomości. Osobom, które nie
    wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, po pisemnej
    dyspozycji uczestnika przetargu.
    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik zaoferował co
    najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
    i  prawne , osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach
    określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst
    jednolity Dz. U z 2004 r., Nr 167, poz. 1758).
6. W razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał
     wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Akt notarialny –  umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  
    wpłaty ceny ustalonej w przetargu w terminie, który zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty
    rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia
    umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34.
Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone w prasie lokalnej, tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie oraz stronie internetowej www.um.otmuchow.samorzady.pl .

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-18 07:53:06
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379710