Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Sprzedaż 2012

Liczba odsłon: 76925
BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność, z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną obejmującą działki nr 1063 i 1064 ( mapa 112) obszaru 0,0832 ha położoną w mieście Otmuchów ul. Konwaliowa.

Załącznik nr  1   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
 Nr 83 /2012 z dnia 01 sierpnia  2012  r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA
   z dnia 01 sierpnia  2012 r.
BURMISTRZ OTMUCHOWA
działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651– z późn. zm.)   

o g ł a s z a  I  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność, z  zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość  przeznaczoną  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną obejmującą  działki  nr  1063 i 1064 ( mapa 112)  obszaru   0,0832 ha położoną  w mieście  Otmuchów ul. Konwaliowa.

1.Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana  położona  we wschodniej części miasta Otmuchów przy  ul. Konwaliowej  , otoczona terenami o charakterze mieszkalnym. Teren płaski , korzystny dla zabudowy, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. Nieruchomość obejmuje niezabudowane działki oznaczone geodezyjnie nr 1063 i 1064, łącznego obszaru   0,0832 ha, dla której to Sąd Rejonowy w Nysie  urządził księgę wieczystą Kw  nr 79302 w stanie wolnym od obciążeń i nie ma ograniczeń w jej rozporządzaniu.  

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: położenie jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa- Otmuchów Wschód, zatwierdzonym uchwałą Nr XX/ 143/ 2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008 r. Nr 88, poz. 2087) działki nr 1063 i 1064  stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej w układzie wolnostojącym, bliźniaczym lub szeregowym.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 85 000,00 zł, słownie (osiemdziesiąt pięć tysięcy)
    i jest     ceną netto,  płatną jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.
4. Termin przetargu:
     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  
     pokój nr 9 w dniu  12 września  2012 roku   o godzinie 8 00.
5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:
    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości   8 500 ,00  zł
   (słownie: osiem tysięcy pięćset ) w terminie do dnia 07 września   2012 roku na konto
    Gminy  Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez B.S. w Otmuchowie
    nr  37887200030000026020000040.
    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy
    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej
    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  10 września   2012 r do godziny 15 00 .
    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone
    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od
    zawarcia umowy notarialnej.
    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik
   zaoferował co najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej.
   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne , osobiście lub na podstawie
   pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia
   24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z 2004 r.,
   Nr 167, poz. 1758).
6. Akt notarialny – zawarcie umowy sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie
   zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu.  Nabywca  obowiązany jest do pokrycia
   wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.
Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315016 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchow.probip.pl oraz lokalnej prasie.

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379690