Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Sprzedaż 2012

Liczba odsłon: 76967
I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość obejmującą działkę nr 111 łącznego obszaru 0,0500 ha zabudowaną budynkiem użytkowym byłej remizy poł. w Ratnowicach gm. Otmuchów .

Załącznik nr  6   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
 Nr  4/2012    z dnia 10 stycznia 2012 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA
   z dnia  10 stycznia  2012  r.

BURMISTRZ OTMUCHOWA
działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 – z późn. zam.)   

o g ł a s z a  I  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność z  zasobu
Gminy Otmuchów  nieruchomość obejmującą działkę  nr 111  łącznego  obszaru
0,0500 ha  zabudowaną  budynkiem  użytkowym byłej remizy poł. w Ratnowicach    
gm. Otmuchów .

1.Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem byłej remizy strażackiej , składający się z jednego pomieszczenia użytkowanego jako garaż oraz wieży o łącznej  powierzchni użytkowej 30,14 m 2 ,   położona na obszarze zainwestowanym o przewadze funkcji mieszkaniowej w bezpośrednim   sąsiedztwie terenów o podobnym przeznaczeniu. Nieruchomość posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej  .
   Nieruchomość obejmuje   działkę nr  111 łącznego obszaru 0, 0500 ha  wraz z zabudowaniami
    obejmującymi budynek użytkowy po byłej  remizie strażackiej o pow. użytkowej 30,40 m 2.
   Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta  
   Kw  nr  55881  w stanie wolnym od obciążeń.
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:    
     Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obszarze terenów  skoncentrowanej zabudowy i urządzeń
      usługowych  na wydzielonych działkach.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 11  000,00 zł  (słownie: jedenaście tysięcy) ,  
    płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.
4. Termin przetargu:
     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  
     pokój nr 9 w dniu    21 lutego  2012 r.  o godzinie 12 30.
5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:
    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości  1 000,00 zł
     (słownie: jeden tysiąc ) w terminie do dnia  17 lutego   2012 roku , na konto Gminy
    Otmuchów-  prowadzone przez B.S. w Otmuchowie nr  37887200030000026020000040.
    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy
    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej
    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  20 lutego   2012 r do godziny 15 00 .
    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone
    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od
    zawarcia umowy notarialnej.
     Przetarg jest ważny  bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował
     co najmniej jedno postąpienie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne osobiście lub na
     podstawie pełnomocnictwa notarialnego oraz cudzoziemcy na zasadach  określonych w ustawie z dnia  
     24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z  2004 r., Nr 167,
     poz. 1758).
6. Akt notarialny – umowa sprzedaży nieruchomości z osobą ustaloną w przetargu zostanie
   zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu.  Nabywca  obowiązany jest do pokrycia
   wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel.  77 4315016 wew. 34. Treść ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Otmuchowie www.um.otmuchow.samorzady.pl  zakładka przetargi 2012  oraz prasie lokalnej.

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-18 07:48:17
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379713