Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Sprzedaż 2012

Liczba odsłon: 76867
BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a I I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność, z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno- gospodarczym o powierzchni użytkowej 346,95 m 2 oraz budynkiem użytkowym o powierzchni 197,53 m 2 obejmującej zabudowane działki nr 107/1i 109 łącznego obszaru 0,2100 ha położone w miejscowości Ratnowice gm. Otmuchów.

                                                                                                                              Załącznik nr 13    do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  145 / 2012   z dnia 27 listopada   2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  27 listopada  2012 r.

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 – z późn. zm.)  

o g ł a s z a  I I  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność, z  zasobu  Gminy Otmuchów nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno- gospodarczym o powierzchni użytkowej  346,95  m 2 oraz budynkiem użytkowym o powierzchni 197,53 m 2 obejmującej zabudowane działki nr 107/1i 109   łącznego obszaru   0,2100 ha położone w miejscowości Ratnowice gm. Otmuchów.

 

1.Opis nieruchomości: nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalno- gospodarczym   

   o pow. użytkowej 346,95 m2 oraz budynkiem użytkowym o powierzchni 197,53 m 2

    Nieruchomość posiada   dostęp do drogi publicznej  .

   Nieruchomość obejmuje   działki nr 107/1 i nr 109    łącznego obszaru 0, 2100 ha  wraz z

   zabudowaniami. Dla  nieruchomości tej prowadzone są  przez Sąd Rejonowy w Nysie  księgę

   wieczyste    Kw  nr  55881 w stanie wolnym od obciążeń. .

   Zabudowania znajdują się w ogólnej zabudowie wsi i składają się z części mieszkalno- gospodarczej  

   ruin budynku gospodarczego wolnostojącego oraz budynku użytkowego.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

    Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa zatwierdzony

    Uchwałą Nr VIII/38/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy Otmuchów z dniem 31 grudnia 2003 r.

    utracił moc. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

    gminy Otmuchów zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 działka nr  107/1 i 109 położone w

    obrębie geodezyjnym Ratnowice gm. Otmuchów zlokalizowane są w obszarze zainwestowanym o

    przewadze funkcji mieszkalnej.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 96. 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy )  

    i jest  ceną netto,  płatną jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  15 stycznia   2013 r.  o godzinie 11 45

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości   9 600 ,00  zł

   (słownie: dziewięć tysięcy sześćset ) w terminie do dnia  10 stycznia  2013 roku na konto

    Gminy Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez B.S. w Otmuchowie

    nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy

    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  11 stycznia 2013 r do godziny 15 00 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone

    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od

    zawarcia umowy notarialnej.

    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował

      co najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej. W przetargu mogą brać udział osoby

      fizyczne i  prawne , osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach

    określonych w ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U z

    2004 r.  Nr 167, poz. 1758 za zm. ).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchow.probip.pl oraz lokalnej prasie.

 

 

 

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-12-07
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-07 13:01:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379659