Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2013

Liczba odsłon: 40416
W Y K A Z NR 7/ 2013 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001, Otmuchów ul. Krakowska nr 17 , działka nr 701/5, obszaru 0,1661 ha stanowiąca użytek: inne tereny zabudowane -Bi, arkusz mapy- 5, zabudowana budynkiem mieszkalno- użytkowym mieszczącym 5 lokali mieszkalnych i 3 lokale użytkowe. Lokal użytkowy nr „ 2 U”o powierzchni 281,28m 2 składa się z trzydziestu pomieszczeń oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o powierzchni 5,26m 2 .

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr  14/2013   z dnia  12 lutego  2013 r.

 

W Y K A Z   NR    7/ 2013

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży .

 

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr  2, poz. 59) ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001, Otmuchów ul. Krakowska  nr 17 , działka nr 701/5,  obszaru 0,1661 ha stanowiąca użytek: inne tereny zabudowane -Bi, arkusz mapy- 5, zabudowana budynkiem mieszkalno- użytkowym mieszczącym 5 lokali mieszkalnych i 3 lokale użytkowe.

Lokal użytkowy nr „ 2 U”o powierzchni 281,28m2 składa się z trzydziestu  pomieszczeń oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o powierzchni 5,26m 2 .

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr  OP1N/00066701/8 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

Lokal użytkowy nr „2 U” oraz grunt w udziale 4005/10000 części nie wydzielone- sprzedaż. .

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

                                                   

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca zabudowaną działkę nr 701/5  poł. w  Otmuchowie zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

III. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo udziału w gruncie w wysokości 4005/10 000 części  oraz prawo własności lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi – 413 000,00 zł słownie: (czterysta trzynaście  tysięcy).

 

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy

sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do : lokal,- sprzedaż, udział w gruncie 4005/10 000 cz. – sprzedaż w drodze  rokowań bezprzetargowych z najemcą lokalu NZOZ  „OMEGA”  Sp. z o.o.   

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Liczba odsłon: 956

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379248