Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2013

Liczba odsłon: 40418
W Y K A Z NR 6/ 2013 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie - II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny oznaczony nr 4 o powierzchni użytkowej 70,07 m 2 , składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c. oraz p .pokoju. Lokal posiada pomieszczenie przynależne: piwnicę o pow. 18,30 m 2. Grunt pod budynkiem w udziale 674/10000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 19 lipca 2103 roku

Załącznik nr  6 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   3 /2013   z dnia  03  stycznia   2013 r.

 

W Y K A Z   NR    6/ 2013

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste

udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. ) Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001, Otmuchów ul. Rynek  nr 14, działka nr 801/2, 802, 803/2 łącznego obszaru 0,0625 ha stanowiąca użytek tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 111, zabudowana trzema budynkami mieszkalno- użytkowymi.  

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny oznaczony nr 4 o powierzchni użytkowej 70,07 m2 ,  składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c.  oraz p .pokoju. Lokal posiada pomieszczenie przynależne: piwnicę o pow. 18,30 m2.  Grunt pod budynkiem w udziale 674/10000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 19 lipca  2103 roku.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 000 30983/7  z wpisem prawa własności 3561/10 000 cz. Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006r. Zabudowane działki nr 801/2, 802, 803/2 obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów skoncentrowanej zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo użytkowania wieczystego  udziału w gruncie w wysokości  674/10000 cz. wynosi – 1 700,00 zł słownie: (jeden tysiąc siedemset).

Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 674/10 000 cz. w działkach nr 801/2, 802, 803/2 wynosi 25 % wartości udziału, którego wartość wynosi  netto  425,00 zł. (słownie: czterysta dwadzieścia pięć) Do I opłaty zostanie  doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Użytkownik wieczysty zobowiązany jest do uiszczania opłaty rocznej w wysokości 1% wartości udziału przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Aktualizacja opłat nie częściej niż raz na trzy lata.

 

V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest lokal,- sprzedaż, udział w gruncie- użytkowanie wieczyste w drodze  rokowań z najemcą p. Anną Sidorowicz. .

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.


Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Liczba odsłon: 1149
Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2013-01-07
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-01-07 15:19:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379249