Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2013

Liczba odsłon: 40422
W Y K A Z NR 4/ 2013 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie - II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 82,40 m 2 , składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i p. pokoju. Lokal posiada pomieszczenie przynależne: piwnicę o pow. 12,70 m 2. Grunt pod budynkiem w udziale 1416/10000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 23 kwietnia 2100 roku.

Załącznik nr  4 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   3 /2013   z dnia  03  stycznia   2013 r.

 

W Y K A Z   NR    4/ 2013

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste

udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. ) Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001, Otmuchów ul. Krakowska nr 24, działka nr 7363/4 obszaru 0,0327ha stanowiąca użytek tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 5, zabudowana budynkiem mieszkalnym, mieszczącym 8 lokali mieszkalnych obejmujący 38/100 cz. nieruchomości, która stanowi prywatną własność.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 82,40 m 2 ,  składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i p. pokoju. Lokal posiada pomieszczenie przynależne: piwnicę o pow. 12,70 m 2.  Grunt pod budynkiem w udziale 1416/10000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 23 kwietnia 2100 roku.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr OP1N 000 53709/0 z wpisem prawa własności 3020/10000 cz. Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006r. zabudowana działka nr 363/4 obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo użytkowania wieczystego  udziału w gruncie w wysokości 31416/10000 cz. wynosi – 4 000,00 zł słownie: (cztery tysiące).

Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 1416/10 000 cz. w działce nr 363/4 wynosi 25 % wartości udziału, którego wartość wynosi  netto  1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc) Do I opłaty zostanie  doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Użytkownik wieczysty zobowiązany jest do uiszczania opłaty rocznej w wysokości 1% wartości udziału przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Aktualizacja opłat nie częściej niż raz na trzy lata.

 

V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest lokal,- sprzedaż, udział w gruncie- użytkowanie wieczyste w drodze  przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Liczba odsłon: 865
Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2013-01-07
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-01-07 15:14:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379252