Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2013

Liczba odsłon: 40386
W Y K A Z NR 22/ 2013 bręb geodezyjny 0001, Otmuchów ul. Nyska nr 3, działka nr 335 obszaru 0,0253 ha stanowiąca użytek tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 5, zabudowana budynkiem mieszkalnym, mieszczącym 4 lokale mieszkalne.

 

Załącznik nr  10 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr  57 /2013   z dnia  14 maja  2013 r.

W Y K A Z   NR    22/ 2013

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste

udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. ) Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001, Otmuchów ul. Nyska nr 3, działka nr 335 obszaru 0,0253 ha stanowiąca użytek tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 5, zabudowana budynkiem mieszkalnym, mieszczącym 4 lokale mieszkalne.

 

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny oznaczony nr „2” o powierzchni użytkowej 29,50 m 2, położony na parterze budynku położonym w Otmuchowie ul. Nyska  nr 3, składający się z 1 pokoju, kuchni, jadalni. Lokal posiada pomieszczenie przynależne: piwnicę
o pow. 1,70 m 2 oraz kabina wc na korytarzu o pow. 1,30 m2. Grunt pod budynkiem zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 14.01.2101 roku w udziale 1606/10 000.

Dla nieruchomości   tej  prowadzona   jest  przez   Sąd  Rejonowy   w   Nysie   księga   wieczysta   Kw

nr OP1N/ 00061564/0 z  wpisem   prawa  własności   1606/10000  cz.   Gminy  Otmuchów  w

stanie   wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.   

                                              

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006r. zabudowana działka nr 335 obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

IV. Cena nieruchomości wynosi – 40 000, 00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy) w tym udział w gruncie 3 000,00 zł.

Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 1606/10 000 cz.  działki nr 335 wynosi 25 % wartości udziału, co stanowi netto 750,00 zł. (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych). Do I opłaty zostanie  doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Użytkownik wieczysty zobowiązany jest do uiszczania opłaty rocznej w wysokości 1% wartości udziału przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Aktualizacja opłat nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. W przypadku zmiany przeznaczenia lokalu na inny cel niż mieszkaniowy opłata roczna wynosić będzie 3% wartości udziału w gruncie.

 

    V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów, przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

   VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest lokal,- sprzedaż, udział w gruncie- użytkowanie wieczyste w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

 

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379231