Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2013

Liczba odsłon: 40370
2013-10-28 W Y K A Z NR 27/ 2013 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i udziału w gruncie Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 53,76 m 2 , składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc , przedpokoju i spiżarki. Do lokalu przypisane jest pomieszczenie przynależne, komórka gospodarcza o powierzchni użytkowej 11,36 m2. Grunt pod budynkiem w udziale 1696/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 3

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   126 /2013   z dnia  21 października  2013 r.

 

W Y K A Z   NR    27/ 2013

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. ) Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie  nieruchomości – obręb geodezyjny 0001, Otmuchów ul. Kościuszki  nr 2, działka nr 818  obszaru 0,0708 ha stanowiąca użytek tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 111, zabudowana budynkiem mieszkalnym  mieszczącym 4 lokale mieszkalne,  obejmujący 1696/10000 cz. nieruchomości, która stanowi własność Gminy Otmuchów.

 

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 53,76 m 2 ,  składający się z  2 pokoi, kuchni, łazienki z wc , przedpokoju i spiżarki.

Do lokalu przypisane jest pomieszczenie przynależne, komórka gospodarcza o powierzchni użytkowej 11,36 m2. Grunt pod budynkiem w udziale 1696/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 3.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00067670/8  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów.

Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.

Na najem lokali mieszkalnych zawarto  umowy najmu.

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu na najem którego umowa najmu została zawarta na czas nieokreślony. .

Zobowiązania nabywcy:

a. poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów opłat sądowych związanych w nabyciem,

b. utrzymania nabytej nieruchomości w należytym stanie,

c. użytkować ją zgodnie z celem nabycia.

d. zwrotu Gminie Otmuchów kosztów poniesionych na poczet kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

e. ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem lokalu w należytym stanie, przestrzegania porządku , korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz jest zobowiązany do współdziałania z nimi w ochronie wspólnego dobra.

f. termin aktu notarialnego zostanie ustalony pisemnie w terminie do 21 dni licząc od daty wpłacenia należności ustalonej w protokole uzgodnień.

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – działka nr 818  obręb geodezyjny Otmuchów stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej w układzie wolnostojącym z dopuszczeniem zabudowy usługowej; usługi komercyjne- działalność nieuciążliwa zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa- Otmuchów Wschód , zatwierdzonym  uchwałą Nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008 r. Nr 88, poz. 2087).

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                  

 

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności udziału w gruncie w wysokości      łącznie 69 000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) w tym wartość udziału w gruncie w 1696/10000 cz. wynosi – 10  000,00 zł słownie: (dziesięć tysięcy ).

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego po uwzględnieniu bonifikaty 85% wartości szacunkowej za wpłatę jednorazową , jeżeli najemca nie posiada zaległości w zobowiązaniach należnych Gminie Otmuchów.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań z najemcą lokalu p. Danutą Niewidomą .

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Liczba odsłon: 650

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379223