Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2013

Liczba odsłon: 40376
W Y K A Z NR 25/ 2013 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.działka nr 164/3, obszaru 0,4140 ha stanowiąca zurbanizowane tereny niezabudowane -Bp - arkusz mapy- 4 oraz działka nr 165/5, obszaru 0,1902 ha stanowiąca inne tereny zabudowane -Bi - arkusz mapy- 4.

Załącznik nr  3  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   91/ 2013   z dnia   19 lipca   2013 r.

 

 

 

W Y K A Z   NR    25/ 2013

nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży.

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op.  z 2003 r. Nr 2, poz. 59) ze zm.   podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów  działka nr 164/3, obszaru 0,4140  ha stanowiąca zurbanizowane tereny niezabudowane -Bp -   arkusz mapy- 4 oraz działka nr 165/5, obszaru 0,1902 ha stanowiąca inne tereny zabudowane -Bi - arkusz mapy- 4.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr 34413  z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów oraz Kw nr 41089. Działka nr 164/3 obciążona jest prawem przechodu i przejazdu każdoczesnego właściciela  działki nr  165/6 przez działkę nr 164/3 do drogi publicznej nr 153. Obciążenie to nie jest ujawnione w księdze wieczystej Kw nr 41089 lecz wynika z decyzji nr MK 7420/6/08 z dnia 03 kwietnia 2008 roku.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

                                                   

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca niezabudowaną działkę nr 164/3 i zbudowaną działkę nr 165/5  poł. w. Otmuchowie  zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w mieście Otmuchów w rejonie ulic Nyskiej i Grodkowskiej zatwierdzonym uchwałą Nr XXII/205/2004 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. .Op. z dnia  4 marca 2005 r. Nr 14, poz. 432) działka nr 165/5 oraz działka nr 164/3 przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, parking samochodów osobowych, zieleń o charakterze izolacyjnym; w przypadku odstąpienia od funkcji mieszkalnej możliwe jest przeznaczenie tych  działek  pod zabudowę składowania i magazynowania w obiektach i na terenach otwartych.

Nabywca nieruchomości winien użytkować ją zgodnie z przeznaczeniem .

 

III. Termin zagospodarowania nieruchomości:

12 miesięcy licząc od daty nabycia tj, od daty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej  grunt opisany w pkt. I  wynosi netto – 211 000,00 zł słownie: ( dwieście jedenaście tysięcy zł).

 

V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Cena  zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.  Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży na własność nieograniczoną w drodze  przetargu nieograniczonego.   

Zlokalizowany na działce nr 165/5 w Otmuchowie budynek o powierzchni użytkowej 726,90 m2 ze względu na zły stan techniczny, zużycie techniczne, funkcjonalne i środowiskowe czyli utratę wartości szacunkowej przeznaczony jest do rozebrania.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty ogłoszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech    

Tel 77 4315016.wew.34                                  

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379226