Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2013

Liczba odsłon: 40362
2013-10-28 W Y K A Z NR 31/ 2013 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0019 Meszno gm. Otmuchów działka nr 29/3, A.M.1, obszaru 0,1373 ha sklasyfikowana jako rola IIIb, stanowiąca teren niezabudowany przeznczony do użytku rolnego

Załącznik nr  5  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   126/ 2013   z dnia   21 października  2013 r.

 

 

W Y K A Z   NR    31/ 2013

nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży.

Burmistrz  Otmuchowa  

zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op.  z 2003 r. Nr 2, poz. 59) ze zm.   podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0019 Meszno gm. Otmuchów  działka nr 29/3, A.M.1, obszaru 0,1373 ha sklasyfikowana jako rola IIIb, stanowiąca teren niezabudowany przeznczony do użytku rolnego.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/00032606/5  z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów.

Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy. Działka nr 29/3  posiada dostępu do drogi publicznej.  

Nabywca zobowiązany jest:

a. poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów opłat sądowych związanych w nabyciem,

b. utrzymania nabytej nieruchomości w należytym stanie,

c. użytkować ją zgodnie z celem nabycia.

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca niezabudowaną  działkę nr 29/3  poł. w. Mesznie  zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006 r. zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

 

III. Wartość nieruchomości  obejmującej  grunt   wynosi netto –  5 000,00 zł słownie: (pięć tysięcy  zł).

Cena zawiera koszt przygotowanie nieruchomości do sprzedaży bez wznowienia granic.

Sprzedaż nieruchomości następuje zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz z wypisem z ewidencji gruntów.

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży na własność nieograniczoną w drodze przetargu nieograniczonego w którym mogą wziąć udział osoby fizyczne lub prawne jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy nie przekroczy 500 ha po przedłożeniu dowodu posiadanych kwalifikacji rolniczych oraz po złożeniu oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty ogłoszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech    

Tel 77 4315016.wew.34                                  

Liczba odsłon: 2746

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379218