Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2013

Liczba odsłon: 40372
2013-10-17 Zarządzenie Nr 124/2013 Burmistrza Otmuchowa z dnia 17 października 2013 r. w sprawie: oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę części nieruchomości położonych na terenie Gminy Otmuchów , na których posadowione są kontenery na odzież i sporządzenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 124/2013 Burmistrza  Otmuchowa

z dnia 17 października 2013 r. w sprawie: oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę części nieruchomości położonych na terenie Gminy Otmuchów , na których posadowione są kontenery na odzież i sporządzenia wykazu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje :

§ 1

Wyrażam zgodę na wydzierżawienie  dla firmy Luk-Trans Łukasz  Kozłowski   części  nieruchomości gruntowych , położonych  na terenie miasta i gminy Otmuchów  w drodze bezprzetargowej  wyszczególnionych w załączniku nr 1 do zarządzenia, -  celu ustawienia kontenerów na odzież używaną  na następujących warunkach:

a)     umowa zawarta  na czas określony- 3 lata

b)     waloryzacja czynszu co rok o wskaźnik wzrostu cen  na towary i usługi , podawanych przez Prezesa GUS

c)     Umowa może być wypowiedziana z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku gdy  na nieruchomościach gminnych zostaną rozpoczęte inwestycje  gminne lub w przypadku zbycia nieruchomości;

d)     Bez względu na sposób rozwiązania umowy Dzierżawca nie będzie miał prawa domagania się od Wydzierżawiającego zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z zagospodarowaniem przedmiotowych nieruchomości

e)     Dzierżawca we własnym zakresie zadba o:

- estetyczny wygląd ustawionych kontenerów

- opróżnianie zapełnionych kontenerów .

§ 2

Dzierżawca zobowiązany będzie użytkować przedmiotowe nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem, utrzymywać przedmiot dzierżawy oraz tereny przyległe w należytym porządku, zachowując wszelkie wymogi odnośnie ochrony środowiska i ochrony przyrody.

§ 3

Zarządzenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego i   Planowania Przestrzennego

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, a informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
  • odzie (45,50 kB)

    załączył(a): Artur Banasiak dnia: 2013-10-28 13:01 Liczba pobrań: 4

Liczba odsłon: 675

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379224