Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2013

Liczba odsłon: 40406
W Y K A Z NR 12/ 2013 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów działka nr 1066/2, obszaru 0,0089 ha stanowiące teren niezabudowany- B- arkusz mapy- 112

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   40 2013   z dnia  16 kwietnia  2013 r.

 

 

 

W Y K A Z   NR    12/ 2013

nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży.

Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op.  z 2003 r. Nr 2, poz. 59) ze zm.   podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów  działka nr 1066/2, obszaru 0,0089  ha stanowiące teren niezabudowany- B-   arkusz mapy- 112.  

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr  41 111  z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

                                                   

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca niezabudowaną działkę nr 1066/2 poł. w. Otmuchowie zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej. Działka przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości ze względu na kształt i powierzchnię.

 

 

III. Wartość nieruchomości  obejmującej  grunt   wynosi netto – 6 000,00 zł słownie: (sześć  tysięcy).

 

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Cena zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.  Nabywca zobowiązany jest zwrócić Gminie Otmuchów koszty przygotowania działki 1066/2  do sprzedaż w wysokości  410,00 zł.

Do ceny zyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży na własność nieograniczoną w drodze  rokowań– na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki.   

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty ogłoszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech    

Tel 77 4315016.wew.34                                  

Liczba odsłon: 847

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379242