Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2013

Liczba odsłon: 40414
W Y K A Z NR 8/ 2013 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i udziału w gruncie - Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 2A o powierzchni użytkowej 25,24 m 2 , składający się z jednego pokój aneksem kuchennym, łazienki z wc oraz p .pokoju. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Grunt pod budynkiem w udziale 13/100 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 2A

Załącznik nr  2 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   14 /2013   z dnia  12 lutego   2013 r.

 

W Y K A Z   NR    8/ 2013

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )  Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001, Otmuchów ul.1 Maja  nr 9, działka nr 848  obszaru 0,0 208 ha stanowiąca użytek tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 111, zabudowana budynkiem mieszkalnym  mieszczącym 6 lokali mieszkalnych,  obejmujący 13/100 cz. nieruchomości, która stanowi własność Gminy Otmuchów.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 2A o powierzchni użytkowej 25,24 m 2 ,  składający się z  jednego  pokój aneksem kuchennym, łazienki z wc oraz

            p .pokoju. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Grunt pod budynkiem w  udziale 13/100 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 2A.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 000 45593/4  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006r. zabudowane działka 848 obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności udziału w gruncie w wysokości      łącznie 41 000,00 zł ( słownie: czterdzieści jeden tysięcy) w tym wartość udziału w gruncie w 13/100 cz. wynosi – 1  000,00 zł słownie: (jeden tysiąc ).

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań z najemcą lokalu p. Janem Kujawskim. .

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 


Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Liczba odsłon: 725

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379247