Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2013

Liczba odsłon: 40380
W Y K A Z NR 23/ 2013 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i udziału w gruncie. działka nr 20 obszaru 0,0636 ha stanowiąca tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 1, zabudowana budynkiem mieszkalno- użytkowym mieszczącym 2 lokale mieszkalne i jeden lokal użytkowy.

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   91 /2013   z dnia  19 lipca   2013 r.

 

W Y K A Z   NR    23/ 2013

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0011, KIJÓW gm. Otmuchów, działka nr 20 obszaru 0,0636 ha stanowiąca  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 1, zabudowana budynkiem mieszkalno- użytkowym   mieszczącym 2 lokale mieszkalne i jeden lokal użytkowy.

Nieruchomości stanowi własność Gminy Otmuchów zbywana jest w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1”a” o powierzchni użytkowej 60,60 m 2 ,  składający się z trzech pokoi, kuchni,  łazienki, z wc oraz p. pokoju . Lokal posiada pomieszczenie przynależne – piwnicę o pow. 4,1 m 2

Grunt pod budynkiem w udziale 3138/10 000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1”a”. .

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00061375/8   z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady  Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr21, poz. 182) , z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006r. zabudowana działka nr 20   obręb geodezyjny KIJÓW gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie w wysokości      łącznie 61  000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy) w tym wartość udziału w gruncie w 3138/10000 cz. wynosi – 6 000,00 zł słownie: (sześć tysięcy).

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań z najemcą lokalu nr 1”a”.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379228