Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2016

W Y K A Z NR 15/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działki budowlanej Przedmiotem sprzedaży jest działka pod zabudowę mieszkaniową – jednorodzinną, oznaczona nr 1104/2 , obszaru 0,0934 ha poł. w Otmuchowie przy ul. Kazimierza Wielkiego. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr OP1N/ 00050430/ 2 z wpisem prawa współwłasności Gminy Otmuchów w stanie wolnym od obciążeń, dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera żadnych wpisów. Położenie nieruchomości jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

Załącznik nr  4 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   21 /2016   z dnia  11 lutego   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    15/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży działki budowlanej

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op. nr 2 , poz. 59 z 2003 r.) ze zm.

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Kazimierza Wielkiego działka nr  1104/2,  obszaru 0,0934 ha stanowiąca zurbanizowane tereny niezabudowane  -Bp, arkusz mapy-112, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową.

II. Przedmiotem sprzedaży jest działka pod zabudowę mieszkaniową – jednorodzinną, oznaczona nr 1104/2 , obszaru 0,0934 ha poł. w Otmuchowie przy ul. Kazimierza Wielkiego.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00050430/ 2  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń, dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera żadnych  wpisów.   

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z  miejscowym planem  szczegółowym  zagospodarowania przestrzennego  Otmuchów – Wschód , zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia z 2008 r. Nr 88, poz. 2087),

działka nr 1104/2 obręb geodezyjny Otmuchów przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  oznaczenie na rysunku planu symbolem 34MN).  

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności działki gruntu wynosi 61 000,00 zł,  słownie (sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych i jest ona równa z ceną wywoławczą w przetargu. .  Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379103