Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2016

W Y K A Z NR 44/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego położonego w Otmuchowie przy ulicy 1 Maja nr 16 o powierzchni użytkowej 33,74 m 2składający się z 2 pokoi , kuchni, łazienki i przedpokoju. WC wspólne na korytarzu. Do lokalu przypisane są pomieszczenia przynależne: • Piwnica o powierzchni 3,20 m 2 , • Strych o powierzchni 2,20 m 2. Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 1235 w udziale 1907/10000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1.

Załącznik nr  11  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   118 /2016   z dnia  30 sierpnia  2016 r.

 

W Y K A Z   NR    44/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i oddania w użytkowanie wieczyste

udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. 1 Maja  nr 16 m. 1  oraz  udział 1907/10 000 w działce nr  1235 obszaru 0,0449 ha stanowiących użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-13, zabudowanych  budynkiem mieszkalnym wolnostojącym,  mieszczącym  pięć  lokali mieszkalnych, stanowiącym współwłasność Gminy Otmuchów  i  właścicieli  lokali  mieszkalnych jak i użytkowników wieczystych  gruntu pod budynkiem.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego położonego w Otmuchowie przy ulicy 1 Maja  nr 16 o powierzchni użytkowej 33,74 m 2składający się z 2 pokoi , kuchni, łazienki i przedpokoju. WC wspólne na korytarzu.

Do lokalu  przypisane są  pomieszczenia przynależne:

  • Piwnica o powierzchni 3,20 m 2 ,
  •  Strych  o powierzchni 2,20 m 2.

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 1235  w udziale  1907/10000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00027871/ 5 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z miejscowym planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego Otmuchów –Wschód zatwierdzonym uchwałą nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008r. Nr 88, poz. 2087) działka nr 1235- obręb geodezyjny Otmuchów  przeznaczona jest  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z dopuszczeniem zabudowy usługowej :usługi komercyjne –działalność  nieuciążliwa.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie 48 000,00 zł ( słownie: czterdzieści osiem  tysięcy) w tym wartość udziału 1907/10 000 w gruncie.  Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 25% wartości udziału wraz z podatkiem vat w wysokości 23% co stanowi 1845,0 zł oraz opłat rocznych w wysokości 1% wartości udziału wraz z podatkiem vat wynoszącym 23% wartości co stanowi 73,80 zł .

Nabywcy lokalu przysługuje bonifikata w wysokości 85 % wartości lokalu.

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań bezprzetargowych z najemcą lokalu mieszkalnego p. Zdzisława i Wandy Sierota.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379071