Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2016

W Y K A Z NR 56/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 254/2, obszaru 0,0323 ha stanowiące zurbanizowane tereny niezabudowane-, położone w Otmuchowie.

Załącznik nr  2  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   153  /2016  z dnia  18 listopada    2016 r.

 

W Y K A Z   NR    56/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001Otmuchów, działka nr  254/2  obszaru 0,0323 ha, arkusz mapy 5, zlokalizowana w obszarze terenów mieszkaniowych.

II. Przedmiotem sprzedaży jest działka nr  254/2, obszaru 0,0323 ha stanowiące zurbanizowane tereny niezabudowane-, położone w Otmuchowie.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N/ 00041089/0   z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń. Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów.

Nieruchomość przeznaczona jest na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 255.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa  , zatwierdzonym uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie w Otmuchowie Nr  VIII/38/89  z dnia 7 listopada 1989r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Działka nr:254/2– obręb geodezyjny Otmuchów   stanowią teren, na który brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. działka nr 254/2 obręb Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr 254/2 obszaru 0,0323 ha wynosi netto 12 500,00 zł,  słownie (dwanaście tysięcy pięćset)  złotych.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości  w oparciu o przepis art. 37,  ust.2 pkt.6 , ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774).

 

VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz prasie lokalnej.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379057