Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2016

W Y K A Z NR 50/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działki budowlanej. Przedmiotem sprzedaży jest działka oznaczona nr 1128, obszaru 0,0943 ha poł. w Otmuchowie przy ul. 1 Maja pozostająca w użytkowaniu wieczystym do dnia 18.04.2085.

Załącznik nr   4  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   142 /2016   z dnia  27 października   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    50/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży działki budowlanej

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op. nr 2 , poz. 59 z 2003 r.) ze zm.

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul.1 Maja, działka nr  1128 ,  łącznego obszaru 0,0943 ha stanowiąca tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-112, będąca w użytkowaniu wieczystym do dnia 18 kwietnia 2085.

II. Przedmiotem sprzedaży jest  działka  oznaczona nr 1128, obszaru 0,0943 ha poł. w Otmuchowie przy ul. 1 Maja pozostająca w użytkowaniu wieczystym do dnia 18.04.2085.  

 

Dla nieruchomości tej  prowadzone są  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księgi wieczyste  nr OP1N/ 00035291/4 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w użytkowaniu wieczystym do dnia 18 kwietnia 2085 r.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z  miejscowym planem    zagospodarowania przestrzennego miasta   Otmuchowa Wschód  zatwierdzonym  , uchwałą Nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r.  (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia z 2008 r. Nr 88, poz. 2087), działka  nr  1128 obręb geodezyjny Otmuchów przeznaczona jest   pod  zabudowę usługową; usługi komercyjne, oznaczenie na rysunku planu symbolem 46U (MN).  

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności działki gruntu oznaczonej nr  1128  obszaru 0,0943 ha wynosi netto 55  000,00 zł,  słownie (pięćdziesiąt  pięć tysięcy) złotych  a wartość prawa użytkowania wieczystego wynosi netto 33 000,00 zł . Cena sprzedaży prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego wynosi netto 22 000,00 zł do której zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%. Ponadto nabywca zobowiązany jest do zwrotu Gminie Otmuchów kosztów przygotowania działki do sprzedaży w kwocie 316,00 zł.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań bezprzetargowych na rzecz użytkownika wieczystego na podstawie art. 37 pkt. 2 ust. 5  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774 ).

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379064