Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2016

W Y K A Z NR 55/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży są - działki nr 164/1, 164/2, 164/3, 165/5, łącznego obszaru 0,6280 ha . Działki niezabudowane , na działce 165/5 zlokalizowany był budynek administracyjny , który został przeznaczony do rozbiórki

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   153 /2016   z dnia  18 listopada   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    55/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015r, poz. 1774) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej  do zbycia, która stanowi własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Nyska  ,działki

nr  164/1, 164/2, 164/3, 165/5,  łącznego obszaru 0,6280 ha zurbanizowane tereny zabudowane i niezabudowane oraz drogi, arkusz mapy 4, przeznaczone na cele nierolne i nieleśne.

 

II. Przedmiotem sprzedaży  są  - działki  nr  164/1, 164/2, 164/3, 165/5,  łącznego obszaru 0,6280 ha . Działki niezabudowane , na działce 165/5 zlokalizowany był budynek administracyjny , który został przeznaczony do rozbiórki

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 000041089/0  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.  

Działka nr 164/3  obciążona jest prawem przechodu i przejazdu do działki nr 165/6    pasem o

szerokości 4 metrów wzdłuż granicy z działką nr 167.

 

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego w mieście  Otmuchów w rejonie ulic Nyskiej i Grodkowskiej , zatwierdzonym uchwałą nr XXII/205/2004 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2005 r. Nr 14, poz. 432) działki nr 165/5 i 164/3 - obręb geodezyjny Otmuchów przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, parking samochodów osobowych, zieleni izolacyjnej, w przypadku odstąpienia od funkcji mieszkalnej możliwe jest przeznaczenie tego terenu pod zabudowę składowania i magazynowania w obiektach i na terenach otwartych; działki 165/3 i 164/1 przeznaczone pod zabudowę przemysłu o średniej intensywności zagospodarowania , składowania i magazynowania w obiektach i na terenach otwartych, parkingów samochodów osobowych i ciężarowych oraz zieleni o charakterze izolacyjnym.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działki nr 164/1, 164/2, 164/3, 165/5   wynosi netto 200 000,00 zł ( dwieście tysięcy złotych) .

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379058