Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2016

W Y K A Z NR 5/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. II. Przedmiotem zbycia w drodze przetargu jest -działka nr 86/6 obszaru 0,8186 ha stanowiąca użytek rolny grunty orne klasy RIIIb i RIVa , położona w Zwanowicach gm. Otmuchów.

Załącznik nr  5  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   3 /2016   z dnia  05 stycznia  2016 r.

 

W Y K A Z   NR    5/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0032 Zwanowice  gm.  Otmuchów, działka nr  86/6,  obszaru 0,8186  ha, arkusz mapy 2, zlokalizowana jest w obszarze terenów kompleksów obiektów i urządzeń wypoczynku, rekreacji, sportu i turystyki. 

II. Przedmiotem zbycia w drodze  przetargu  jest -działka nr  86/6  obszaru 0,8186 ha stanowiąca użytek rolny grunty orne klasy RIIIb i RIVa ,  położona w Zwanowicach  gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00046565/6  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr 86/6– obręb geodezyjny Zwanowice gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych w bezpośrednim sąsiedztwie z granicą Państwa.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr 86/6  wynosi netto 75 000,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

 

 V. Sposób zapłaty –wpłata gotówki na konto Gminy Otmuchów , przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379114