Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2016

W Y K A Z NR 20/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 137/9 obszaru 0,0273 ha wraz z zabudowaniami znajdującymi się na przedmiotowej działce. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr OP1N/ 00030893/9 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów w stanie wolnym od obciążeń.

Załącznik nr 3   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   36 /2016   z dnia  03 marca   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    20/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0010 Kałków gm. Otmuchów   działka  nr  137/9  obszaru 0,0273 ha stanowiących użytek – tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-nr 2. Działka zabudowana dwoma budynkami:

a. komórką gospodarczą murowaną o powierzchni zabudowy 15,39 m 2 ,

b. budynkiem garażowym murowanym o powierzchni zabudowy 19,09 m2 ,

c. studnia murowana o średnicy 90 cm.

Teren nieruchomości płaski o kształcie regularnym posiadający dostęp do drogi publicznej.

  . Nieruchomość  stanowi własność Gminy Otmuchów i przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

II. Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 137/9 obszaru 0,0273 ha wraz z zabudowaniami znajdującymi się na przedmiotowej działce.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00030893/9  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. zabudowana  działka  nr 137/9  obręb geodezyjny Kałków  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zwartej zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności działki nr 137/9 wraz z zabudowaniami : komórką gospodarczą murowaną o powierzchni zabudowy 15,39 m 2 ,

 budynkiem garażowym murowanym o powierzchni zabudowy 19,09 m2  oraz studnią murowaną o średnicy 90 cm. Poł.  w Kałkowie wynosi  11 500,00 zł, słownie (jedenaście tysięcy pięćset) złotych i zawiera koszt  przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379098