Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2016

W Y K A Z NR 11/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie. II. Przedmiotem sprzedaży jest ½ lokalu użytkowego nr 1 zlokalizowany na parterze budynku położonego w Otmuchowie ul. Krakowska nr 44 o powierzchni użytkowej 249,23 m 2składający się z magazynu, 7 pomieszczeń gospodarczych, sanitariatu, wejścia i dwóch pokoi. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 397/2 w udziale 2249/10 000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 31 maja 2095 r. wraz ze sprzedażą ½ części lokalu użytkowego nr 1 ( współwłasność w częściach niewydzielonych).

Załącznik nr  6 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   9 /2016   z dnia  20 stycznia   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    11/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i oddanie w użytkowanie wieczyste

udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust.2 pkt. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774. )    Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie stanowiącego  własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Krakowska oraz  udział 2249/10 000 w działce nr  397/2 obszaru 0,0852 ha stanowiących użytek – inne  tereny zabudowane Bi, arkusz mapy-6, zabudowanych  budynkiem mieszkalno- użytkowym mieszczącym 4 lokale , stanowiącym współwłasność Gminy Otmuchów i dwóch właścicieli lokali i użytkowników wieczystych gruntu pod budynkiem.

II. Przedmiotem sprzedaży jest ½ lokalu użytkowego nr 1 zlokalizowany na parterze budynku położonego w Otmuchowie ul. Krakowska nr 44 o powierzchni użytkowej 249,23 m 2składający się z magazynu, 7 pomieszczeń gospodarczych, sanitariatu, wejścia i dwóch pokoi.

Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.  

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 397/2 w udziale  2249/10 000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 31 maja 2095 r. wraz ze sprzedażą ½ części lokalu  użytkowego nr 1 ( współwłasność w częściach niewydzielonych). 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00050227/6   z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta

 i Gminy  w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014  Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. działka nr 397/2 obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej współwłasność w ½ części w prawie własności lokalu oraz  2249/10 000 części  w prawie użytkowania wieczystego  udziału w gruncie wynosi     łącznie z podatkiem vat i kosztami przygotowania nieruchomości do sprzedaży 56 000,00 zł , słownie ( pięćdziesiąt sześć tysięcy) .

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi współwłasność Gminy Otmuchów i osób fizycznych,  przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela lokalu użytkowego nr 1 oraz współużytkownika wieczystego działki nr 397/2 położonej w Otmuchowie.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r. poz. 518-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379108