Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2016

W Y K A Z NR 23/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 865, obszaru 0,0188 ha stanowiąca użytek-B, położona w Otmuchowie przy ulicy Piastowskiej. Zabudowanej budynkiem garażu wybudowanym za środków własnych nabywcy na podstawie pozwolenia na budowę nr 938/13 z dnia 03 grudnia 2013 r. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr OP1N/ 000041089/0 z wpisem prawa współwłasności Gminy Otmuchów w stanie wolnym od obciążeń.

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   37 /2016   z dnia  08 marca   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    23/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015r, poz. 1774) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej  do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Piastowska  ,działka

nr  865,  obszaru 0,0188 ha stanowiących użytek –  tereny mieszkaniowe  -B, arkusz mapy 111, przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, stanowi teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – jednorodzinną.

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 865, obszaru 0,0188 ha stanowiąca użytek-B,  położona w Otmuchowie przy ulicy Piastowskiej. Zabudowanej budynkiem garażu wybudowanym za środków własnych nabywcy na podstawie pozwolenia na budowę nr 938/13 z dnia 03 grudnia 2013 r.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 000041089/0  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z miejscowym

szczegółowym planem zagospodarowania przestrzennego Otmuchów- Wschód , zatwierdzonym uchwałą nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008 r. Nr 88, poz. 2087) działka nr 865- obręb geodezyjny Otmuchów przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, stanowi teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr 865   wynosi netto 6 100,00 zł ( słownie: sześć tysięcy sto złotych) w tym wartość nakładów poczynionych na budowę garażu  przez dzierżawcę terenu p. Danutę Serafin.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze rokowań bezprzetargowych w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379095