Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2016

W Y K A Z NR 3/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie. II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego położonego w Otmuchowie przy ulicy Mickiewicza nr 27 o powierzchni użytkowej 29,05 m 2składający się z 2 pokoi , kuchni, łazienki z wc. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.

Załącznik nr  3 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   3 /2016   z dnia  05 stycznia   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    3/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i oddania w użytkowanie wieczyste

udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Mickiewicza nr 27 m. 1  oraz  udział 4161/10 000 w działce nr  1184 obszaru 0,0598 ha stanowiących użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-13, zabudowanych  budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, dwukondygnacyjnym mieszczącym 2 lokale mieszkalne, stanowiącym współwłasność Gminy Otmuchów i 1 właściciela lokalu  mieszkalnego  i użytkownika wieczystego gruntu pod budynkiem.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego położonego w Otmuchowie przy ulicy Mickiewicza  nr 27 o powierzchni użytkowej 29,05 m 2składający się z 2 pokoi , kuchni, łazienki z wc. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 1184   w udziale  4161/10000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00050427/8  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z miejscowym planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego Otmuchów –Wschód zatwierdzonym uchwałą nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008r. Nr 88, poz. 2087) działka nr 1184- obręb geodezyjny Otmuchów  przeznaczona jest na cele nierolnicze i nieleśne, stanowi teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z możliwością zabudowy usługowej :usługi komercyjne –działalność  nieuciążliwa ( oznaczenie na rysunku planu symbolem 70MN(u). 

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie 45  000,00 zł ( słownie: czterdzieści pięć tysięcy) w tym wartość udziału 4161 /10 000 części w gruncie ( pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste+ podatek vat) .

 Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379117