Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2016

W Y K A Z NR 24/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 5 zlokalizowany na drugim piętrze i poddaszu budynku mieszkalnego położonego w Otmuchowie przy ulicy Mickiewicza nr 11 o powierzchni użytkowej 54,18 m 2składający się z 3 pokoi , kuchni, łazienki z wc. Lokal posiada pomieszczenia przynależne:

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   93 /2016   z dnia  05 lipca  2016 r.

 

W Y K A Z   NR    24/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i oddania w użytkowanie wieczyste

udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Mickiewicza nr 11 m. 5  oraz  udział 1459/10 000 w działce nr  827/1 obszaru 0,0224 ha stanowiących użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-111, zabudowanych  budynkiem mieszkalno- usługowym  wolnostojącym,  mieszczącym osiem  lokali mieszkalnych, stanowiącym współwłasność Gminy Otmuchów  i  właścicieli  lokali  mieszkalnych oraz lokalu użytkowego   jak i użytkowników wieczystych  gruntu pod budynkiem.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 5 zlokalizowany na drugim piętrze i poddaszu budynku mieszkalnego położonego w Otmuchowie przy ulicy Mickiewicza  nr 11 o powierzchni użytkowej 54,18 m 2składający się z 3 pokoi , kuchni, łazienki z wc.

Lokal posiada pomieszczenia przynależne:

Dwie komórki strychowe o łącznej powierzchni 15,20 m 2 oraz piwnica o powierzchni 5,30 m 2.

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 827/1  w udziale  1459/10000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 5.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr OP1N/ 00052201/2  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

  1. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa  , zatwierdzonym uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie w Otmuchowie Nr  VIII/38/89  z dnia 7 listopada 1989r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,
  2. działka nr 827/1   – obręb geodezyjny Otmuchów   stanowi teren, na który brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego,
  3. zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. działka nr 827/1 obręb Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zwartej zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie 46  000,00 zł ( słownie: czterdzieści sześć tysięcy) w tym wartość udziału 1459 /10 000 w gruncie.  Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań bezprzetargowych z najemcą lokalu mieszkalnego p. Anną Knet.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379094