Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2016

W Y K A Z NR 16/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 9/5, obszaru 0,0114 ha stanowiąca użytek-tereny mieszkaniowe- B, położona w Kijowie gm. Otmuchów. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr OP1N/ 00032617/5 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów w stanie wolnym od obciążeń. Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów. Nieruchomość za względu na kształt i powierzchnię przeznaczona jest na poprawę warunków zagospodarowania posiadanego udziału w sąsiedniej nieruchomości. Położenie nieruchomości jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

Załącznik nr  5  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   21  /2016  z dnia  11 lutego  2016 r.

 

W Y K A Z   NR    16/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0011 Kijów  gm.  Otmuchów, działka nr  9/5   obszaru 0,0114  ha, arkusz mapy 1, zlokalizowana w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej. 

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 9/5, obszaru 0,0114 ha stanowiąca użytek-tereny mieszkaniowe- B,   położona w Kijowie  gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00032617/5 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń. Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów.

Nieruchomość za względu na kształt i powierzchnię przeznaczona jest na poprawę warunków zagospodarowania posiadanego udziału w sąsiedniej nieruchomości.   

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr 9/5– obręb geodezyjny Kijów  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zabudowy mieszkaniowej.

Sposób zagospodarowania- poprawa warunków zagospodarowania sąsiedniej działki.  

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr  9/5 wynosi netto 3 600,00 zł ( słownie: trzy tysiące sześćset) złotych. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek vat. w wysokości 23% .

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania posiadanego udziału w sąsiedniej działce, w oparciu o przepis art. 37,  ust. 2, pkt.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774).

VII. Termin złożenia wniosku o zakup nieruchomości upływa w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia w BIP wykazu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379102