Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2016

W Y K A Z NR 54/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Otmuchów oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce nr 308/6. Przedmiotem sprzedaży jest działka oznaczona nr 308/21, obszaru 0,0,2810 ha wraz z zabudowaniami, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie księga wieczysta nr OP1N/ 00030757/4 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów oraz oddanie w użytkowanie wieczyste 8458/10 000 części działki nr 308/6 do dnia 13.03.2099 roku wraz ze sprzedażą trzech lokali użytkowych o łącznej powierzchni 603,0 m 2 mieszczących się w budynku nr 5 poł. w Otmuchowie ul. Sienkiewicza .

Załącznik nr   8  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   142  /2016   z dnia  27 października 2016 r.

 

W Y K A Z   NR   54/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży stanowiącej własność Gminy Otmuchów oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce nr 308/6.

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste, która stanowi własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Sienkiewicza, działka nr  308/21, obszaru 0,2810ha stanowiącej użytek –  inne tereny zabudowane -Bi, arkusz mapy-5, zabudowana  budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 30,75 m 2 oraz dobudówka do budynku magazynowego o pow. uż. 4,82 m2  oraz oddanie w użytkowanie wieczyste 8458/10 000 części działki nr 308/6 wraz ze sprzedażą w tym samym udziale budynku mieszkalno- użytkowego obejmującego trzy lokale użytkowe o łącznej powierzchni 603,0 m 2 , poł. w Otmuchowie ul. Sienkiewicza nr 5

II. Przedmiotem sprzedaży jest działka oznaczona nr 308/21, obszaru 0,0,2810 ha wraz z zabudowaniami, dla której prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta  nr OP1N/ 00030757/4   z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  oraz oddanie w użytkowanie wieczyste 8458/10 000 części działki nr 308/6 do dnia 13.03.2099 roku wraz ze sprzedażą trzech lokali użytkowych   o łącznej powierzchni 603,0 m 2 mieszczących się w budynku nr 5 poł. w Otmuchowie ul. Sienkiewicza .

Działka  posiada  dostęp do drogi publicznej. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody, kształt nieregularny, wydłużony, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu działki. Nieruchomość zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie terenów o funkcji mieszkalnej i usługowej.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.      

                                            

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –        miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca  2014r. działki nr  308/6 i 308/21  – obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowane są w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu  wraz z zabudowaniami oraz prawo użytkowania wieczystego udziału 8458/10 000 cz. działki nr 308/6 wraz z trzema lokalami użytkowymi  w y n o s i  netto  325 000,00 zł,  słownie (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) złotych.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379059