Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2016

W Y K A Z NR 49/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działki budowlanej. Przedmiotem sprzedaży są działki pod zabudowę obiektami produkcyjnymi, składami i magazynami oznaczone nr 577/3, 576/3, 576/6 , obszaru 0,8389 ha poł. w Otmuchowie przy ul. Warszawskiej.

Załącznik nr   3 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   142 /2016   z dnia  27 października   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    49/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży działki budowlanej

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op. nr 2 , poz. 59 z 2003 r.) ze zm.

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Warszawska, działki nr  577/3, 576/3, 576/6,  łącznego obszaru 0,8389 ha stanowiąca zurbanizowane tereny niezabudowane  -Bp, arkusz mapy-8, przeznaczone pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

II. Przedmiotem sprzedaży są działki  pod zabudowę obiektami produkcyjnymi, składami i magazynami oznaczone nr 577/3, 576/3, 576/6 , obszaru 0,8389 ha poł. w Otmuchowie przy ul. Warszawskiej.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzone są  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księgi wieczyste  nr OP1N/ 00023465/8 i nr OP1N 00052431/3 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń, działy III i IV ksiąg  wieczystych nie zawierają żadnych  wpisów.   

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z  miejscowym planem    zagospodarowania przestrzennego miasta   Otmuchowa w rejonie ulicy Warszawskiej zatwierdzonym  , uchwałą Nr IX/69/2007 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 października 2007 r.  (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia z 2008 r. Nr 79, poz. 2391), działki  nr  577/3, 576/3, 576/6 obręb geodezyjny Otmuchów przeznaczone są pod  zabudowę obiektami produkcyjnymi, składami i magazynami oznaczenie na rysunku planu symbolem 3P,U).  

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności działek gruntu oznaczonych nr  577/3, 576/3, 576/6 , obszaru 0,8389 ha wynosi netto 205  000,00 zł,  słownie (dwieście pięć tysięcy) złotych i jest ona równa z ceną wywoławczą w przetargu.  Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379065